MLBKE_en_logo.png
Nie ma jeszcze żadnych opublikowanych postów w tym języku
Cierpliwości...

Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej

Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej jest instytucją, której celem jest stworzenie platformy integracji środowisk naukowych, dającej możliwość połączenia bazy sprzętowo-badawczej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk  z Instytutem Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk. Głównym celem MLBKE jest zapewnienie bezpłatnego i nieograniczonego dostępu do zaplecza badawczego Laboratorium oraz połączenie wiedzy i umiejętności w zakresie chemii, katalizy, biologii, biotechnologii i biochemii. 


Laboratorium powstało w 2002 roku, w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy IKiFP PAN oraz IFR PAN.

Prace laboratorium mają charakter interdyscyplinarny, obejmując zagadnienia z zakresu chemii, biochemii, biotechnologii i biologii. Pracownicy Laboratorium wykorzystują korzystają zarówno z technik eksperymentalnych jak i teoretycznych. Międzyinstytutowy charakter Laboratorium umożliwia także doktorantom i studentom prowadzącym badania w jego ramach korzystanie z doświadczenia naukowego profesorów instytucji członkowskich, reprezentujących różne dziedziny nauki.

Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej jest organizacją otwartą na wszelką kooperacje z innymi ośrodkami badawczymi, które byłyby zainteresowane czasową bądź stała współpracą naukową.

Zasady funkjonowania Laboratorium

  1. Za program naukowy i sprawne funkcjonowanie jednostki odpowiadają kierownicy laboratorium wyznaczeni przez  Dyrektorów Naukowych IKiFP PAN i IFR PAN. 

  2. Kadrę Laboratorium stanowią etatowi pracownicy i doktoranci obu jednostek realizujących swoje badania w ramach ustalonego wcześniej programu.

  3. Koszty prowadzenia badań, a przede wszystkim koszty związane z zakupem niezbędnych odczynników, jednostki ponoszą solidarnie. Natomiast koszty konserwacji i napraw aparatury naukowo-badawczej ponosi jej właściciel.

  4. Wyniki prac badawczych publikowane są wspólnie pod auspicjami wszystkich jednostek zaangażowanych w dany projekt badawczy.